Wydawca: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Instytut Teleinformatyki i Cyberbezpieczeństwa
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46
tel. +48 261 838 703
e-mail: sekretariat.ita [at] wat.edu.pl

Redakcja czasopisma: 
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Wydział Cybernetyki, Instytut Teleinformatyki i Cyberbezpieczeństwa
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46
tel. +48 261 838 703
e-mail: pt [at] ita.wat.edu.pl
review [at] ita.wat.edu.pl

Redaktor naczelny:           dr hab. inż. Antoni Donigiewicz
Redaktorzy tematyczni:    dr inż. Witold Żorski, dr hab. inż. Krzysztof Murawski
Redaktor statystyczny:     dr Lucjan Kowalski
Korekta:                         red. Renata Borkowska
Asystent techniczny:        inż. Joanna Borowska


Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.


eISSN 2353-9836 (wersja on-line)
ISSN 2300-5149 (wersja drukowana)


Za publikację artykułu w Przeglądzie Teleinformatycznym otrzymuje się 20 punktów (Wykaz Czasopism Naukowych MEiN)


UMOWA NR 630/P-DUN/2018 Z MNiSW (z dn. 21.06.2018 r.) na lata 2018-2019

Umowa obejmuje zadania:
- wzrost liczby artykułów anglojęzycznych,
- obsługa strony internetowej czasopisma na platformie IC, nadawanie artykułom naukowym numerów DOI i wykorzystanie profesjonalnego panelu edycyjnego.
Wymienione zadania finansowane są w ramach umowy nr 630/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Rada Naukowa czasopisma
Informacje dla autorów     (Information for authors)
Procedury w czasopiśmie:


Recenzenci artykułów:


Opublikowane w Przeglądzie artykuły oraz wszelkie informacje o czasopiśmie są także w całości udostępnione pod adresem https://przegladteleinformatyczny.publisherspanel.com

Przegląd Teleinformatyczny jest indeksowany w następujących bazach danych:

BazTech – baza polskich czasopism technicznych,

IC Journals Master List (ICV 2016: 56,92)– baza czasopism naukowych Index Copernicus International,

ARIANTA – Naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne,

PBN – Polska Bibliografia Naukowa.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopiśmie Przegląd Teleinformatyczny (Teleinformatics Review) są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 (CC BY-NC-ND 3.0)

Do początku

Okładka

Okładka

Okładka

Okładka

Okładka

Okładka

Okładka

Okładka

Okładka

Okładka

Okładka

 Pobierz Przegląd

Do początku

Okładka

 Pobierz Przegląd


Do początku

Okładka

 Pobierz Przegląd


Do początku

Okładka

 Pobierz Przegląd


Do początku

Okładka

 Pobierz Przegląd


Do początku

Okładka

 Pobierz Przegląd


Do początku

Okładka

 Pobierz Przegląd


Do początku

Okładka

 Pobierz Przegląd


Do początku

Okładka

 Pobierz biuletyn


Do początku

Okładka

 Pobierz biuletyn


Do początku

Okładka

 Pobierz biuletyn


Do początku

Okładka

 Pobierz biuletyn


Do początku

Okładka

 Pobierz biuletyn


Do początku

Okładka

 Pobierz biuletyn


Do początku

Okładka

 Pobierz biuletyn


Do początku

Okładka

 Pobierz biuletyn


Do początku

Okładka

 Pobierz biuletyn


Do początku

Okładka

 Pobierz biuletyn


Do początku

Okładka

  Pobierz biuletyn


Do początku

Okładka

  Pobierz biuletyn


Do początku

Okładka

  Pobierz biuletyn


Do początku

Okładka

  Pobierz biuletyn


Do początku

Okładka

   Pobierz biuletyn


Do początku

Okładka

  Pobierz biuletyn 


Do początku

Okładka

  Pobierz biuletyn 


Do początku

Okładka

 Pobierz biuletyn 


Do początku

Okładka

   Pobierz biuletyn


Do początku

Okładka

Pobierz biuletyn Pobierz biuletyn

Do początku

Okładka
 • Metody rozpoznawania mówców
  A. M. Wisniewski

 • Klasyfikacja Karhunena-Loeve’a
  W.Kwiatkowski

 • Procedury identyfikacji i weryfikacji mówców na bazie ukrytych modeli Markowa
  T. Banachowicz, A. M. Wiśniewski

 • Badanie możliwości rozpoznawania mówcy na podstawie reprezentacji LPC sygnału mowy
  L.Grad

 • Zastosowanie transformaty Karhunena-Loeve’a do rozpoznawania mówcy
  L. Grad

 • Segmentacja sygnałów mowy
  K. Adamczyk, A. M. Wiśniewski

 • Przykład wykorzystania platformy programowo-sprzętowej MATLAB – dSPACE
  RT. Pałys

 • Laboratoryjny system automatycznego rozpoznawania mowy
  T. Pałys
 •  

  Do początku

  Okładka
 • Automatyczne rozpoznawanie mowy bazujące na ukrytych modelach Markowa
  A. M. Wiśniewski

 • Ocena przydatności współczynników falkowych do wyznaczania reprezentacji sygnału mowy
  T. Malinowski

 • Przegląd algorytmów dekodowania w rozpoznawaniu mowy ciągłej
  R. Wal

 • Rozpoznawanie słów izolowanych za pomocą ukrytych modeli Markowa
  L. Grad

 • Zasady projektowania zasobów mody
  A. M. Wiśniewski

 • Zasób mowy ROBOT
  B. Adamczyk, K. Adamczyk, K. Trawiński
 • Do początku